Łączna liczba wyświetleń

czwartek, 14 czerwca 2012

POMOC !!!!!!!!!!!


Tworzenie Planu Działań Wspierających dla ucznia ze specyficznymi zaburzeniami w nauce – dysleksja, dysortografia, dyskalkulia
Etapy tworzenia Planu Działań Wspierających
1.      Analiza opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2.      Diagnoza ucznia wykonana w szkole.
3.      Opracowanie listy problemów ucznia i wyznaczenie właściwych obszarów wspomagania ucznia z dysleksją – priorytet mają redukcja dysfunkcji wskazanych w opinii poradni, następnie bierzemy pod uwagę czynniki psychologiczne i umiejętności (tabela nr 1), a także umiejętności sprawdzane na egzaminach zewnętrznych, w ostatniej kolejności bierzemy pod uwagę wyniki z tabeli nr 2.
4.      Wskazanie celów do pracy z uczniem.
5.      Dobranie właściwych form pomocy na podstawie rozporządzenia MEN
6.      Dobranie właściwych sposobów pomocy na podstawie założonych celów.
7.      Dobranie metod stosownych wobec założonych celów.
8.      Wymienienie działań wspierających rodziców.
9.      Dostosowanie wymagań zgodnych z modelem prac.
Krok I
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zawiera diagnozę oraz wskazania – wykorzystujemy je tworząc plan działań wspierających.
Krok II
Diagnoza ucznia wykonana w szkole obejmuje następujące obszary:
Tabela nr 1.
Obszar diagnozy
Tak
Nie
Dobry poziom intelektualnyDobrze wykształcone myślenie logiczneDobra koncentracja uwagiInteligencja słowna i bezsłowna – na poziomie przeciętnym lub powyżejPamięć wzrokowa – w normieDobre tempo uczenia się wzrokowo- ruchowegoPoprawna komunikacjaPoprawne wypowiedzi ustne i pisemne
Prawidłowa koordynacja ruchowaDobry poziom graficzny pismaDuży zasób słownictwaPrawidłowa artykulacjaWłaściwa motywacja do naukiSamoocena na odpowiednim poziomieWiara we własne możliwościWłaściwa integracja z grupąDobre tempo pracy
Tabela nr 2 – arkusz trudności przedmiotowych
Język polskiWolne tempo pisania, nienadążanie za tempem pisania w klasie.Popełnianie licznych błędów stylistycznych i gramatycznych.Pismo niekształtne, nieczytelneTrudności z organizacją tekstu w czasie pisania prac
klasowychNiechętne czytanie dłuższych tekstówWolne tempo czytaniaSłabe rozumienie czytanej treści po jednorazowym jej
odczytaniuPopełnianie błędów ortograficznych mimo znajomości zasad pisowni.Język obcyTrudności z zapamiętywaniem słówekNieprawidłowa wymowa.Trudności z budowaniem wypowiedzi ustnych.Trudności z rozumieniem tekstu mówionego przez
nauczyciela lub odtwarzanego z nagrania.Błędy w zapisie wyrazów: opuszczanie, przestawianie lub mylenie liter.


Historia


Brak orientacji w czasie – nieumiejętność zapamiętania dat, trudności z określeniem chronologii zdarzeń.Trudności z zapamiętaniem nazw i nazwisk.Trudności w orientacji na mapie.Trudności ze zrozumieniem tekstów źródłowych.


GeografiaTrudności z orientowaniem się na mapie – nieumiejętność wskazania kierunków.Trudności z zapamiętaniem nazw i określeń geograficznych.MatematykaMylenie cyfr, odwracanie ich kolejności.
  


Błędne zapisywanie liczb, błędne ich odczytywanie
np. przestawianie szeregu cyfr.Odwracanie znaków większości, mniejszości i mylenie kierunków wektorów.Trudności z wykonaniem działań w pamięci.   Trudności z zapamiętaniem tabliczki mnożenia.    Trudności z rozwiązywaniem zadań angażujących
wyobraźnię przestrzenną. Niski poziom wykresów i rysunków geometrycznych,
trudności z ich wykonaniem.


Biologia i chemiaTrudności z zapamiętaniem łańcuchów reakcji.   Trudności z zapamiętaniem informacji w układzie
hierarchicznym. Nieumiejętność opanowania terminologii


Sztuka, muzykaTrudności z rysowaniem, organizacją przestrzeni.Trudności z czytaniem i zapisem nut.


Wychowanie fizyczneNiechęć do wykonywania ćwiczeń i uprawiania
sportów wymagających zachowania równowagi.
  


Trudności z kozłowaniem i odbijaniem piłki.
Trudności z rzucaniem do celu.Trudności w harmonijnym wykonywaniu ćwiczeń.


Krok III
Z diagnozy i opinii wynika, że:
Uczeń ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego.
Zaburzenia analizatora wzrokowego
Niską motywację do nauki.
Trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną
Trudności z zapamiętywaniem słówek.
Problemy z koncentracją uwagi.
Trudności z poprawną pisownią.
Trudności z harmonijnym wykonywaniem ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego.
Krok IV
Z listy wybieramy cele strategiczne, są to:
1.      Minimalizacja skutków wynikających ze specyficznych trudności w nauce.
2.      Wzmocnienie motywacji ucznia do pracy.
3.      Minimalizacja trudności w rozmienieniu tekstu czytanego, zapamiętywaniu słówek, zadań matematycznych angażujących wyobraźnię przestrzenną.
4.      Wzmocnienie umiejętności koncentracji uwagi.

Krok V -  z listy wybieramy formy pomocy dla ucznia
- klasy terapeutyczne (tylko jeżeli taka klasa może zostać utworzona) ,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia specjalistyczne: (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, inne zajęć o charakterze terapeutycznym).
- zajęcia związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
- porady i konsultacje, warsztaty i szkolenia.

Krok VI
- dookreślenie form pomocy – podanie tematu, warsztatu i szkolenia, zakres porady.
- podanie innych sposobów (założenie indywidualnego słowniczka wyrazów trudnych, indywidualnego słowniczka ortograficznego).
- zaangażowanie w zawody, konkursy wspierające mocne strony ucznia.
Krok VII
Wybranie metod:
Metody dzielą się na wspomagające (te stosują nauczyciele, wychowawcy) i terapeutyczne (te metody stosują terapeuci pedagogiczni).
Metody wspomagające
Metody asymilacji wiedzy (praca z książką, dyskusja, pogadanka, wykład, metoda pytań problemowych)
Metody eksponujące – metody wykorzystujące film, pokaz, przedstawienie teatralne.
Metoda dramy
Metody praktyczne – metoda projektu.
Ćwiczenia zorientowane na cel (np. ćwiczenia koncentracji uwagi, ćwiczenia relaksacyjne)
Metody aktywizujące
Metoda super nauczania – twórcze rozwiązywanie problemów
Metody polisensoryczne – angażujące wszystkie zmysły i wyobraźnię

Metody stricte terapeutyczne
Metoda Ruchu Rozwijającego – metoda ta angażuje ciało ucznia, który uczy się w ten sposób wyrażać emocje, nawiązywać kontakty z rówieśnikami, relaksować się.
 Bogdanowicz, M., Okrzesik, D. (2005). Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Metoda Dobrego Startu – metoda prof. Bogdanowicz rozwijająca zdolności percepcyjne, motoryczne i psychomotoryczne.
Bogdanowicz, M. (1999). Metoda Dobrego Startu. Warszawa: WSiP
Program terapeutyczny Ortografii – kompletny program terapeutyczny i edukacyjny dla uczniów gimnazjów.
Studnicka J., Ortograffiti dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Kinezjologia edukacyjna – ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową, wzmacniają integrację półkul mózgowych.
Twórcza kinezjologia w praktyce  (2002). Praca zbiorowa. Warszawa: Kined; Mańkowska, I.
Metoda integracji sensorycznej, Violet F. Maas (metoda polisensoryczna), Violet F.
Maas, (1998). Uczenie się przez zmysły. Warszawa: WSiPKrok VIII
Działania wspierające rodziców ucznia.
KONIECZNIE wskazać zakres porad i konsultacji dla rodziców.
Krok IX
Dostosowanie wymagań
Na wszystkich przedmiotach
1. Stosowanie wzmocnień pozytywnych.
2. Oceniać wiadomości ucznia głównie na podstawie wypowiedzi ustnych.
3. Oceniać wysiłek ucznia, a nie efekty włożonego trudu w wykonanie zadania.
4. Dawać uczniom do zrozumienia, że oczekujesz większych osiągnięć.
5. Nie ponaglać tempa czytania czy pisania,  uczeń potrzebuje więcej czasu na analizę 
i syntezę czytanego i pisanego tekstu (szczególnie na testach i sprawdzianach).
6. Cierpliwe czekać, aż uczeń odpowie. Jeżeli odpowie źle, należy naprowadzać go na
trop, a potem zadać pytanie pomocnicze.
8. Zezwolić na pisanie ołówkiem, aby łatwiej było poprawić błędy.
10. Upewnić się czy uczeń zrozumiał odczytane złożone polecenia lub zadania tekstowe.
11. Stawiać jasno sformułowane pytania.
12. Odpytywać z miejsca, gwałtowne wywołanie do tablicy zwiększa napięcie emocjonalne i utrudnia myślenie.
13. Stosować technikę informacji zwrotnej. Unikanie krytyki personalnej.
15. Sadzanie w pierwszych ławkach.
16. Pomoc w wykonywaniu samodzielnych zadań.
17. Wyrabiać na wszystkich przedmiotach nawyk pracy ze słownikiem ortograficznym.
18. Nie dopuścić do sytuacji, aby uczeń na lekcji nie pracował.
19. Bronić przed ośmieszaniem ze strony rówieśników
26. Raz w tygodniu przejrzeć zeszyty ucznia.
28. Ważne jest stosowanie kolorowych pisaków i  kredek, samodzielne tworzenie tabel,
schematów, grafik, rysunków.
29. Egzekwować i nagradzać systematyczną pracę w domu.
30. Wymagać systematycznej pracy nad problemem i przynajmniej raz w miesiącu ją kontrolować.
JĘZYK POLSKI
 Nieodpytywanie ucznia z czytania głośnego przed zespołem klasowym. Czytanie opracowanego tekstu w domu.
 Wydłużenie czasu na przeczytanie tekstu lub lektury.
  Rozłożenie nauki wiersza na fragmenty i zezwolić na zaliczanie częściami.
 Zezwolenie uczniowi na korzystanie z tekstów nagranych.
 Położenie nacisku na znajomość reguł ortograficznych.
 Nieomawianie błędów ucznia wobec całej klasy.
 W przypadku dysgrafii - umożliwienie uczniowi pisanie prac kontrolnych na komputerze.
 Zezwolić na stosowanie dyktafonu w celu sporządzenia notatki z lekcji.
 Przy ustalaniu ogólnej oceny z języka polskiego należy uwzględnić osiągnięcia z tego przedmiotu, tzn. zdolność logicznego myślenia, wnioskowania, abstrahowania. W wypowiedziach słownych brać przede wszystkim pod uwagę słownictwa, ale zawartość treściową.
 Uwzględnienie przy ocenie prac pisemnych wartość merytoryczną pracy, umiejętność argumentacji i kompozycji. Błędy popełnione w pisaniu, nie mogą obniżać wartości oceny.
 Uczeń powinien odpowiadać z miejsca.
 Nie porównywać jego odpowiedzi z odpowiedziami innych uczniów.
HISTORIA
 Zajęcia prowadzić w atrakcyjnej formie . Wykład uzupełniać filmami, ilustracjami, innymi pomocami.
 Stosować ćwiczenia w czytaniu map.
 Wspólne dokonywanie analiz tekstów źródłowych i tekstów zawartych w książce oraz 
w informacjach na mapkach doskonali umiejętność samodzielnej pracy z podręcznikiem.
 Skracać teksty, zakreślać najważniejsze informacje.
 Metoda  uwspółcześniania wiadomości (nauczyciel wskazuje uczniom przykłady
znane im z życia, których początki mają źródło w historii),
Metoda  streszczenia tematów.
 W czasie odpytywania stosować pytania naprowadzające.
JĘZYKI OBCE
 Dostosować tempo realizacji programu.
 Stosować metody polisensoryczne.
 Korzystać z różnych pomocy dydaktycznych: kasety audio i video, domina, zestawy
PUS, barwne ilustracje, karty.
 Dobierać materiał zgodnie ze stanem aktualnych umiejętności ucznia.
 Nie oceniać za błędy w pisowni i nieestetyczne pismo.
 Wielokrotnie powtarzać wprowadzony materiał językowy.
 Ćwiczenia językowe muszą być krótkie, różnorodne, ciekawe i odnoszące się do różnych sytuacji.
BIOLOGIA, FIZYKA, CHEMIA I GEOGRAFIA CZYLI PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
 Stosować metody poszukujące, obserwacyjne i  badawcze. Ułatwia to uczniom przyswojenie wiadomości.
 Należy mieć na uwadze zasadę stopniowania trudności oraz „od bliższego do dalszego”.
 Wykonywanie samodzielnie prostych doświadczeń.
 Pozostawić więcej czasu na naukę trudnych pojęć, symboli.
 Na lekcji geografii nie stosować map konturowych.
 Unikać wywoływania ucznia do mapy.
 Łagodniej oceniać wykresy, mapki, rysunki, które są mniej przejrzyste i mniej starannie wykonane.
 Nie dyskwalifikować pracy z powodu złego wyniku arytmetycznego przy właściwym toku rozumowania – zapytać jak uczeń rozwiązał zadanie.
 Zapisywać na tablicy obce nazwy.

MATEMATYKA
 Nie dyskwalifikować zadań za popełnione błędy w rachunkach.
 Upewnić się, że uczeń rozumie treść zadania.
 Wspólne z uczniem czytać i analizować treści zadań.
 Nie przyśpieszać tempa rozwiązywania zadań.
 Dać czas na „ułożenie” w wyobraźni zachodzących zmian przestrzennych.
 Dostosować stopień trudności zadań do możliwości ucznia.
SZTUKA
 Docenić chęć pokonywania trudności, wysiłek i wytrwałość w działaniu, samodzielność, ład w miejscu pracy i porządek w działaniu.
 Zadanie dostosować do możliwości percepcyjnych ucznia. Pozostawić więcej czasu na wykonanie pracy.
 Stosować ocenę opisową każdej wykonanej i ukończonej pracy
 Premiowanie ukończenia pracy.
 Stosować ćwiczenia nastawione na synchronizację ruchu z muzyką.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
 Liberalnie oceniać technikę wykonanego ćwiczenia.
 Unikać ćwiczeń opartych na rywalizacji. Stosować ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową.PLAN DZIAŁAN WSPIERAJACYCH
Przykład: uczeń z dysleksją
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

CELE

 • Minimalizacja skutków syndromu dysleksji
 • Wzmocnienie motywacji do nauki
 • Budowanie wiary we własne możliwości,
 • Nabywanie umiejętności w zakresie uczenia się
DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM W RAMACH
POSZCZEGÓLNYCH FORM I SPOSOBÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA
 • Formy pomocy:
- konsultacja u pedagoga szkolnego – „Czym jest dysleksja”
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 1 godzina w tygodniu.
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – 1 godzina w tygodniu.
- udział w zajęciach doradztwa zawodowego – 1 raz w semestrze.
·         Udział w warsztatach na godzinie wychowawczej – „Uczymy się uczyć”
·         Udział w warsztatach na godzinie wychowawczej – „Moja motywacja do nauki”
·         Udział w warsztatach na godzinie wychowawczej – „Co pozwala mi wierzyć w siebie”
·         Indywidualizacja nauczania.

CZAS REALIZACJI PLANU
 • Do końca III etapu edukacyjnego
METODY PRACY Z UCZNIEM
 • Praca metodą projektu, metody aktywizujące, metody polisensoryczne, praca z programem Ortograffiti, drama, kinezologia edukacyjna, metoda supernauczania, programy multimedialne, metody asymilacji wiedzy (praca z książką, dyskusja, wykład, pogadanka, tworzenie notatek nielinearnych, przejrzystych wykresów i tabel)
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA
 • Porady  – „Moje dziecko ma dysleksje”.
 • Warsztaty – „Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym w domu”.
 • Pomoc w dotarciu do programów multimedialnych.
 • Przekazanie informacji na temat działalności Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
ZAKRES DOSTOSOWANIA  WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDULANYCH POTRZEB ORAZ MOZLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA

Zakres współdziałania szkoły z innymi instytucjami i organizacjami
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji.]


Uczeń o obniżonych możliwościach intelektualnych
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

CELE

 • Minimalizacja skutków obniżonej sprawności intelektualnej
 • Wzmocnienie motywacji do nauki
 • Budowanie wiary we własne możliwości,
 • Nabywanie umiejętności w zakresie uczenia się
 • Wyposażanie ucznia w umiejętności przydatne w codziennym życiu (pisanie, czytanie, rozumienie i tworzenie tekstów użytkowych, stosowanie wiedzy matematycznej w codziennych sytuacjach, komunikowanie się z rówieśnikami)
 • Wzmocnienie stopnia integracji ucznia z grupą rówieśniczą.
DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM W RAMACH
POSZCZEGÓLNYCH FORM I SPOSOBÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA
 • Formy pomocy:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – 1 godzina raz na dwa tygodnie.
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 1 godzina raz na dwa tygodnie.
- udział w zajęciach doradztwa zawodowego – 1 raz w semestrze.
·         Udział w warsztatach na godzinie wychowawczej – „Uczymy się uczyć”
·         Udział w warsztatach na godzinie wychowawczej – „Co pozwala mi wierzyć w siebie”
·         Udział w warsztatach na godzinie wychowawczej – „Tolerancja wobec inności”.
·         Indywidualizacja nauczania.
·         Stosowanie komunikacji wspierającej
·         Obrona przed ośmieszeniem ze strony rówieśników.

CZAS REALIZACJI PLANU
 • Do końca III etapu edukacyjnego
METODY PRACY Z UCZNIEM
 • Metody aktywizujące, metody polisensoryczne, metody pracy grupowej, metody stymulujące koncentrację, metody praktyczne.
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA
 • Porady dla rodziców – „Wspieranie rozwoju intelektualnego dziecka”
ZAKRES DOSTOSOWANIA  WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDULANYCH POTRZEB ORAZ MOZLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA

Zakres współdziałania szkoły z
Innymi instytucjami i organizacjami
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, dom kultury

Dostosowanie wymagań dla ucznia o obniżonych możliwościach intelektualnych
- dowoływanie się do sytuacji znanych z życia codziennego.
- ograniczenie wymagań do treści koniecznych na przedmiotach ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych
- wydłużenie czasu sprawdzianu.
- dostosować zadania domowe do możliwości intelektualnego ucznia.
- zmniejszenie ilości i stopnia trudności zadań na sprawdzianach.
- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności
- pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie
- podawanie poleceń w prostszej formie
- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć
- częste odwoływanie się do konkretu, przykładuUczeń uzdolniony
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

CELE

 • Umożliwienie poszerzania wiedzy w zakresie matematyki o treści wykraczające poza podstawę programową,
 • Umożliwienie korzystania z pozaszkolnych form rozwoju zainteresowań matematycznych,
 • Przygotowanie do konfrontacji posiadanej wiedzy z wymaganiami konkursowymi (olimpiada matematyczna, Konkurs Matematyczny Kangur)
 • Budowanie wiary we własne możliwości,
 • Nabywanie umiejętności w zakresie uczenia się
DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM W RAMACH
POSZCZEGÓLNYCH FORM I SPOSOBÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA
 • Udział w zajęciach rozwijających zainteresowania; grupowe – 2 godz. tygodniowo,
 • Udział w indywidualnych konsultacjach z matematyki – 1 godz. tygodniowo,
 • Udział w warsztatach „Jak uczyć się szybko i skutecznie” w ramach godziny wychowawczej
CZAS REALIZACJI PLANU
 • Do końca III etapu edukacyjnego
METODY PRACY Z UCZNIEM
 • Praca projektowa, warsztaty; metody problemowe,
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA
 • Umożliwienie nawiązania kontaktu z fundacjami działającymi na rzecz uczniów zdolnych, np.: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zdolnych, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Fundacja Ewy Czeszejko-Sochackiej „Promocja Talentu”  w celu udziału ucznia w turnusach kolonii naukowych, uzyskania stypendium naukowego itp.
 • Umożliwienie udziału w warsztatach dla rodziców nt. Trudności emocjonalne dzieci zdolnych.
 • Wsparcie finansowe w postaci zakupu dodatkowych podręczników z zakresu matematyki (finansowanie – stypendium naukowe, rada rodziców)
ZAKRES DOSTOSOWANIA  WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDULANYCH POTRZEB ORAZ MOZLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA
 • Różnicowanie obszerności i terminowości prac  szczególnie z matematyki, fizyki i informatyki;
 • Motywowanie poprzez nagradzanie – na wszystkich zajęciach,
 • Poszerzanie treści programowych z przedmiotów ścisłych;
 • Ograniczenie wymagań np. z przedmiotów artystycznych (lub innych w zależności wyników diagnozy ucznia) do zakresu podstawowego;
ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Przedstawiciel ppp – organizacja warsztatów dla rodziców nt. Trudności emocjonalne dzieci zdolnych;
 • Współpraca z wybranym stowarzyszeniem celem wsparcia finansowego ucznia w formie kolonii naukowych i stypendium naukowego;
 • Współpraca z miejscowym LO w celu umożliwienia uczniowi udziału w zajęciach koła matematycznego – 2 godz, tygodniowo;
 • Nawiązanie współpracy z kołem wolontariatu miejscowej/pobliskiej wyższej uczelni w celu zapewnienie dodatkowych zajęć z matematyki z wykorzystaniem IT prowadzonych przez studentów;


Uczeń z ADHD
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

CELE

 • Zwiększenie motywacji do nauki
 • Zapewnienie akceptacji przez grupę rówieśniczą
 • Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej
 • Rozwijanie kompetencji społecznych
 • Wdrożenie do respektowania norm społecznych
 • Nabycie umiejętności kontroli emocji i prawidłowego ich wyrażania.
DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM W RAMACH
POSZCZEGÓLNYCH FORM I SPOSOBÓW USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA
 • Udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych – 1 godzina w tygodniu.
 • Udział w warsztatach – „Jak radzić sobie ze stresem”
 • Udział w warsztatach – „Ja i moje emocje”
 • Udział w zajęciach SKS
 • Udział w warsztatach integracyjnych.
CZAS REALIZACJI PLANU
 • Do końca III etapu edukacyjnego
METODY PRACY Z UCZNIEM
 • Metoda oddziaływania behawioralnego (nagradzanie za przestrzeganie norm społecznych), ćwiczenia relaksacyjne, metody kinestetyczne, metody praktyczne, drama, inscenizacja.
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA
 • Umożliwienie nawiązania kontaktu z Polskim Towarzystwem ADHD.
 • Umożliwienie udziału w warsztatach dla rodziców nt. Moje dziecko ma ADHD.

ZAKRES DOSTOSOWANIA  WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDULANYCH POTRZEB ORAZ MOZLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA
 • Respektowanie następujących zasad na wszystkich przedmiotach:
 • Zasada rytmiczności.
 • Zasada powtórzeń – wyrażanie poleceń jasnym i zrozumiałym językiem.
 •  Podanie jasno sprecyzowanych reguł.
 • Premiowanie za ukończone samodzielnie działanie.
 • Stosowanie wzmocnień pozytywnych
 • Wyznaczanie dodatkowych zajęć wymagających ruchu
 • Wyznaczanie czasu relaksacji na zajęciach
 • Stałe nadzorowanie pracy ucznia na lekcji
ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Współpraca z Polski Towarzystwem ADHD
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Uczeń przewlekle chory:
- wspomaganie procesu leczenia,
- respektowanie wydolności wysiłkowej ucznia,
- wspomaganie procesu adaptacji dziecka, umożliwienie pozytywnych przeżyć rówieśniczych, (pamiętanie o uczniu, gdy nie ma go w szkole- telefony, odwiedziny)
- stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa,
- wyrabianie aktywnej postawy ucznia w stosunku do nauki i procesu leczenia,
- usprawnianie zaburzonych funkcji,
- korygowanie nieprawidłowości rozwojowych w sferze intelektualnej i osobowościowej,
- kompensowanie defektów fizycznych i psychicznych,
- kształtowanie prawidłowego obrazu choroby i własnej osoby, przezwyciężanie poczucia zmniejszonej wartości,
- ścisła współpraca z rodziną ucznia