Łączna liczba wyświetleń

wtorek, 22 marca 2011

Zasady wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat

Zasady wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat
1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego poczynając od czwartego roku pracy. Wysokość dodatku wzrasta corocznie o 1%, lecz nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikowi. Do ustalenia dodatku za wysługę lat w wysokości 3% nie ma znaczenia miejsce wykonywania pracy, może być to praca poza oświatą.
2. Do okresów pracy, uprawniających nauczyciela do dodatku za wysługę lat, zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia nauczyciela, niezależnie od wymiaru tego zatrudnienia. Dokumentem potwierdzającym staż pracy jest świadectwo pracy.
3. Wysokość dodatku za wysługę lat jest ustalana na podstawie dokumentacji dostarczonej przez nauczyciela. Do stażu pracy nie można zaliczyć okresu, za który brak jest świadectw pracy.
4. Przy ustalaniu stażu pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach ważne jest, czy łączny wymiar zajęć ze wszystkich miejsc pracy nauczyciela przekracza obowiązujący go wymiar zajęć, czy jest od niego niższy.
5. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku stosunkach pracy jednocześnie okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Tylko w jednym stosunku pracy tzw. podstawowym miejscu zatrudnienia można zaliczyć nauczycielowi wszystkie poprzednie i zakończone okresy zatrudnienia. Oznacza to, że w podstawowym stosunku pracy, przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego zaliczone zostaną tylko okresy zatrudnienia podstawowego.
6. W drugim, dodatkowym miejscu pracy przy ustalaniu prawa do dodatku stażowego zaliczone zostaną tylko okresy zatrudnienia dodatkowego (nie wlicza się okresów zatrudnienia podstawowego). W dodatkowym miejscu zatrudnienia należy uwzględnić tylko te okresy zatrudnienia, które nie zostały uwzględnione przy ustalaniu dodatku w podstawowym miejscu zatrudnienia.
7. Jeżeli do pozostałych stosunków pracy nie zostaną zaliczone okresy zatrudnienia dodatkowego (nauczyciel nie pracował w dodatkowym miejscu) prawo do tego dodatku nauczyciel musi sobie wypracować na nowo. Nabędzie do niego prawo po przepracowaniu w dodatkowym zatrudnieniu 3 lat.
8. O tym, które miejsce pracy jest podstawowym, a które dodatkowym miejscem zatrudnienia decyduje nauczyciel. Podstawowe miejsce zatrudnienia należy określić także w przypadku pozostawania w 2 stosunkach pracy u jednego pracodawcy, a nie tylko u różnych pracodawców.
9. Jeżeli łączny wymiar zajęć nauczyciela zatrudnionego w kilku miejscach pracy nie przekracza obowiązującego go wymiaru zajęć, do stażu pracy w każdej ze szkół wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia.
10. Przykładowe okresy zaliczane do stażu pracy od którego zależy wysokość dodatku za wysługę lat.
Podstawa prawna:
1. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 Nr 97 poz. 674
2. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (…) Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181
Okresy wliczane do dodatku za wysługę lat Podstawa prawna Sposób udokumentowania
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium otrzymywane w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy do wykonywania zawodu albo skierowanemu przez starostę na szkolenie art.79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o okresach zarejestrowania, pobierania zasiłku i stypendium, o wysokości tych świadczeń oraz o okresach niezdolności do pracy w poszczególnych latach kalendarzowych
Okres pracy w gospodarstwie rolnym Ustawa z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy Zaświadczenie z urzędu gminy
Okres czynnej służby wojskowej Art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej Książeczka wojskowa lub zaświadczenie właściwych organów
Okres zatrudnienia obywatela polskiego za granicą u pracodawcy zagranicznego Art.86 ust.1 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Udokumentowane okresy zatrudnienia – zgodnie z prawem danego kraju
Okres pracy nakładczej §32 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą Świadectwo pracy nakładczej
Okres urlopu wychowawczego Art.1865 Kodeksu pracy Świadectwo pracy lub inny dokument poświadczający udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego
Okres pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie Art. 51 §2 Kodeksu pracy Dokument poświadczający przyznanie odszkodowania
Okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy pracownicy w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego co nastąpiło ze względu na upadłość lub likwidację zakładu pracy Art.177 §4 Kodeksu Pracy Dokument poświadczający otrzymywanie przez pracownicę świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Okres pobierania stypendiów sportowych §1 rozporządzenia MENiS z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy Odpowiednie zaświadczenia klubów, związków itp. wypłacających stypendia

Uwaga
Do okresu zatrudnienia, od którego naliczany jest dodatek za wysługę lat nie wlicza okresów prowadzenia działalności gospodarczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz